Top

Algemene voorwaarden van louislouis – slow fashion for kids, handelsnaam van Suzanne van der Meij, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65147987 met BTW-nummer NL002216136B86.

 1. Definities
  1. Onderneming: louislouis – slow fashion for kids is een webshop voor duurzame kinderkleding dat te koop wordt aangeboden op www.louislouis.nl. louislouis – slow fashion for kids is de handelsnaam van eenmanszaak Suzanne van der Meij. De onderneming wordt in de algemene voorwaarden steeds aangeduid als: louislouis.
  2. Consument: natuurlijk persoon die of bedrijf dat een overeenkomst op afstand aangaat met louislouis. De consument wordt in deze algemene voorwaarden ook aangeduid met jij/je/jou.
  3. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen louislouis en consument.
 2. Algemeen
  1. De algemene voorwaarden van louislouis zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van louislouis. Door te bestellen geef je aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.
  2. De algemene voorwaarden staan op de website vermeld ter inzage.
  3. Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
  4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door louislouis erkend.
 3. Overeenkomst en bestelling
  1. De overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst door te klikken op bestelling plaatsen op het bestelformulier (het laatste formulier dat je invult tijdens het bestelproces, waar de productbeschrijving en het factuuradres in staan vermeld).
  2. louislouis verwerkt de bestelling nadat deze bij ons is geplaatst door middel van het invullen van het bestelformulier in de webshop. Als de bestelling is bevestigd, ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres. Indien je geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch bij ons ontvangen en zal deze worden verwerkt.
  3. Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Echter kan het voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen gelden. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor louislouis.
  4. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door louislouis. louislouis is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden indien er goede redenen zijn die het aannemelijk maken dat je niet in staat bent om aan je verplichtingen te voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen veertien werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.
 4. Prijzen
  1. louislouis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor prijzen aan te passen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De aanpassingen gelden vanaf het moment dat zij op de website zijn geplaatst. Deze aanpassingen zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.
  2. De prijzen op de webshop zijn in euro en inclusief 21% btw.
  3. Verzendkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd.
  4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is louislouis niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. Aanbiedingen
  1. Alle aanbiedingen op onze webshop zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. louislouis kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing ging.
  2. Kortingscodes die je via louislouis hebt ontvangen, kunnen te allen tijde door louislouis op inactief worden gezet.
 6. Verzendkosten
  1. louislouis rekent €2,95 verzendkosten voor verzendingen via Homerr en €4,95 verzendkosten voor verzendingen via PostNL dan wel DHL binnen Nederland. Voor verzendingen naar het buitenland wordt per bestelling gekeken naar de kosten voor verzending.
 7. Betalen en betaalmogelijkheden
  1. Er zijn 3 betaalmogelijkheden: iDeal, Apple Pay en creditcard.
  2. Betalingen met iDeal, Apple Pay en creditcard verlopen via beveiligde verbindingen van Mollie.
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft louislouis het recht een vergoeding voor de incassokosten door te belasten aan de consument. Deze vergoeding volgt de wettelijk goedgekeurde BIK-staffel.
 8. Levering
  1. Om zo duurzaam mogelijk te zijn, hanteert louislouis minimale voorraden en wordt waar mogelijk op bestelling geproduceerd. De collectie van louislouis wordt handgemaakt. Genoemde factoren hebben invloed op de levertijd. louislouis streeft ernaar iedere bestelling binnen 14 dagen te verzenden en houdt je graag op de hoogte van de status van jouw bestelling.
  2. Indien louislouis gegevens van je nodig heeft om je bestelling uit te voeren, dan gaat de leveringstermijn pas in nadat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.
  3. Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra (verzend)kosten voor eigen rekening.
  4. Levering in gedeelten is toegestaan.
 9. Verzending & transport
  1. Tijdens het transport van je bestelling zal louislouis het risico dragen in het geval van schade, diefstal of verlies. Zodra je bestelling bij jou is afgeleverd, gaat het risico op jou over.
  2. louislouis verzendt pakketten via de pakketpostdienst van PostNL of Homerr; afhankelijk van de vervoerder die jij hebt gekozen tijdens de bestelprocedure.
  3. Bij bezorging via Homerr wordt jouw bestelling afgeleverd op een Homerrpunt die je hebt gekozen tijdens de bestelprocedure. Je ontvangt per ?? bericht dat je bestelling kan worden opgehaald. Bij bezorging via PostNL wordt jouw bestelling thuis afgeleverd.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas op jou over indien je al hetgeen je schuldig bent aan louislouis hebt voldaan.
 11. Bedenktermijn
  1. louislouis wil graag dat al haar consumenten tevreden zijn over hun aankopen in de webshop. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kun je deze na ontvangst van jouw bestelling, zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na ontvangst terugsturen. Het retouradres staat vermeld op de bon van je bestelling.
  2. Neem voordat je een item wilt ruilen of retourneren contact met ons op via hi@louislouis.nl. Zo kunnen wij je zo goed mogelijk helpen en zorgen we er samen voor dat we onnodige kosten en transporten vermijden.
  3. Tijdens de in artikel 11.1 genoemde termijn zul je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  4. Ruilen en/of retourneren is voor eigen rekening. Vóór aankoop van je bestelling kun je altijd contact met ons opnemen indien je advies wilt over een maat en er met behulp van onze maattabel niet uitkomt. Op deze manier hopen we het ruilen op basis van de maat te minimaliseren en zo min mogelijk impact te hebben op het milieu.
  5. Accessoires worden niet retour genomen.
  6. Het item dat je wilt ruilen of retourneren is ongedragen en onbeschadigd en moet zoveel mogelijk in de originele dan wel in een schone, stevige verpakking worden geretourneerd. Schade aan het artikel tijdens de terugzending is voor jouw rekening, dus zorg ervoor dat je het goed verpakt. louislouis heeft het recht om geretourneerde artikelen te weigeren als het artikel naar onze mening niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
  7. Mocht je het artikel willen ruilen, dan dien je louislouis hiervan binnen veertien dagen na ontvangst op de hoogte te stellen door een mail te sturen naar hi@louislouis.nl.
 12. Duurzaamheid
  1. In het kader van duurzaamheid is het niet mogelijk een bepaald item in verschillende maten op of via de website van louislouis aan te schaffen. Bij twijfel over welke maat te bestellen, is het, naast het gebruik van de op de website beschikbaar gestelde maattabel, altijd mogelijk om contact op te nemen met ons via de op de website beschikbaar gestelde contactmogelijkheden. Wij adviseren graag en staan altijd klaar om na te gaan welke maat de juiste is. Op deze manier dragen wij samen bij aan het reduceren van onnodige retouren.
  2. Als uitzondering op het in 12.1 gestelde geldt dat, wanneer je verschillende maten van hetzelfde item wilt bestellen zonder de intentie verschillende maten te passen en vervolgens één maat te retourneren, je jouw bestelling per mail kunt doen, waarna wij contact opnemen. Je kunt hiervoor mailen naar hi@louislouis.nl.
  3. louislouis biedt, met het doel meer circulair te zijn, onder de navolgende voorwaarden aan gedragen items terug te nemen:
   12.3.1 Het item kan worden opgenomen in de collectie, dan wel:
   12.3.2 De grondstoffen van het item kunnen worden hergebruikt.
   12.3.3 Het item is langer dan zes maanden in jouw bezit geweest en de reden van inruil is het uitgedragen zijn.
  4. In ruil voor het in artikel 12.3 gestelde, biedt louislouis een nader overeen te komen kortingspercentage met een maximum 30% op een item uit de collectie. Het kortingspercentage is afhankelijk van de staat van het in te ruilen item en de mogelijkheden voor hergebruik.
 13. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van louislouis voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van louislouis.
  2. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en louislouis, dan wel tussen louislouis en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen consument en louislouis, is louislouis niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van louislouis.
 14. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan louislouis kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan de schuld van louislouis en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. In het geval van overmacht waardoor louislouis niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachtstoestand, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat louislouis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.
 15. Garantie
  1. louislouis garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
  2. Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen de gestelde zichttermijn van veertien dagen, te onderzoeken. Daarbij onderzoek je of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld aan de hand van de productomschrijving in de webshop. Bij tweedehandskleding mogen vanzelfsprekend minder eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het product. Dat is in de koopsom verdisconteerd.
  3. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van louislouis, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
 16. Geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij louislouis partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. louislouis zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden, dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 17. Copyright foto’s en afbeeldingen
  1. Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op de website van louislouis is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van louislouis mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.
  2. Als je toch gebruikmaakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van louislouis, word je gesommeerd het gebruik te staken. Tevens wordt er een schadeclaim bij je ingediend.